Privātuma atruna

Informējam, ka no 2018. gada 25. maija tiek piemērota Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas ir saistoša visiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri rīkojas ar personu datiem. Personas datu aizsardzība vienmēr ir bijusi un arī turpmāk būs mūsu prioritāte, līdz ar to AS “MC Finance” ir izstrādājis „Personas datu apstrādes politiku”, ar kuru Jūs variet iepazīties mcfinance.lv mājas lapā.

Kādus personas datus apstrādājam un personas datu apstrādāšanas principi? 

Personas dati ir jebkura informācija, ko iespējams saistīt ar noteiktu personu. Tie var būt identifikācijas dati, piemēram, jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija. Dati, ko mēs apstrādājam, ir atkarīgi no jūsu izmantotajiem pakalpojumiem. Mēs varam apstrādāt tādu informāciju kā, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, nodarbinātības dati, atrašanās vieta, finanšu un maksājumu informācija, ieskaitot datus par Jūsu saistībām. Mēs arī lūdzam sniegt datus, kad Jūs apmeklējat mūsu biroju, sūtat e-pasta vēstules vai zvanāt mums. Personas dati var tikt iegūti arī no citiem pieejamiem publiskajiem reģistriem (piemēram, PMLP, VSAA u.tml.).

AS “MC Finance” klientu datu apstrādi veic tikai minimāli nepieciešamajā apmērā, un tas, kādu informāciju Jūs mums nododat, ir Jūsu ziņā. Jūsu personas dati netiks glabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams attiecīgās apstrādes darbības mērķim.

Kāpēc mēs apstrādājam personas datus?

Mēs izmantojam Jūsu datus, lai sniegtu Jums Jūsu izvēlētos pakalpojumus, kā arī lai nodrošinātu to ērtu lietošanu. Mums uzticētie Jūsu personas dati ļauj jūs apkalpot, ņemot vērā jūsu vēlmes, kā arī sniegt individuāli pielāgotu atbalstu un konsultācijas.
Tāpat mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai varētu izveidot tieši Jums piemērotus piedāvājumus. Datu saņemšana ir priekšnosacījums, lai noslēgtu līgumu un sniegtu Jums pakalpojumu. Ja Jūs nevēlāties slēgt  līgumu ar mums un saņemt mūsu pakalpojumu, Jums nav pienākuma sniegt datus.

Vai personas dati tiks nodoti citām personām?

Mēs nododam Jūsu datus tālāk, lai sniegtu Jums pakalpojumus, izstrādātu jaunus pakalpojumus, veiktu kredītspējas un riska novērtējumu, parādu piedziņas vajadzībām, arī mēs nododam datus, ja to nosaka likums vai kāds cits juridisks pienākums.

Kā mēs vācam personas datus?

Personas dati var tikt iegūti ar pieteikumu, telefoniski,  ar e-pasta un citu saziņas līdzekļu palīdzību, kā arī mutiski – pārrunu gaitā.

Kādas Jums ir tiesības attiecība uz Jūsu datiem un kādas kontroles iespējas ir Jūsu rīcībā?

Jums ir tiesības prasīt, kādus datus mēs uzturam par Jums, labot Jūsu personas datus, dzēst Jūsu personas datus, kas vairs nav vajadzīgi apstrādei vai nav aktuāli, un dažos gadījumos iebilst pret personas datu apstrādi. Jūs varat izvēlēties atteikties no mārketinga ziņu saņemšanas un noteiktu datu vākšanas un izmantošanas.

Kā Jūs varat sazināties ar mums?

Ja Jums ir jautājumi vai sūdzības saistībā ar to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot AS “MC Finance” tīmekļa vietnē esošos kontaktus: www.mcfinance.lv, e-pasts: info@mcfinance.lv,  telefoniski, zvanot uz mūsu Klientu atbalsta dienestu pa tālr.: 66 900 300, vai ierodoties personīgi mūsu birojā Bauskas iela 58a-307, Rīga. 

Mūsu kā datu Pārziņa rekvizīti:

AS “MC Finance”
Reģistrācijas Nr. 40103326532
Juridiskā adrese: Bauskas iela 58a-6, Rīga, LV-1004