Personas datu apstrādes politika

 1. Termini un skaidrojumi
  • Politika – šī Personas datu apstrādes politika.
  • Sabiedrība – AS “MC Finance”.
  • Pārzinis – Sabiedrība, kas nosaka Personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.
  • Klients – jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Sabiedrības pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem (piemēram, patiesais labuma guvējs, pilnvarotā persona, pārstāvis, galvinieks u.tml.).
  • Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona. Identificējamā fiziskā persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši, atsaucoties uz identifikatoru (piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, atrašanās vietas datiem, u.c.). Attiecībās ar Sabiedrību Datu subjekts ir piemēram Klients vai Sabiedrības darbinieks.
  • Datu subjekta piekrišana – ir rakstiski vai citā veidā sniegta un fiksēta konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu Personas datu apstrādei.
  • Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz Datu subjektu.
  • Personas datu apstrāde – jebkura ar Personas datiem veikta darbība, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nodošana, dzēšana vai iznīcināšana. 
  • Regula – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
 2. Vispārīgie noteikumi
  • Politikas mērķis ir aizsargāt Datu subjektu pamattiesības u brīvības, attiecībā uz Personas datu apstrādi, ko veic Sabiedrība saskaņā ar Latvijas Republikā un ES piemērojamiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā, kā arī Datu subjektam atklāt informāciju par Personas datu apstrādi atbilstoši Regulas prasībām.
  • Politika nosaka vispārējo kārtību, kādā tiek veikta Personas datu apstrāde, definēti galvenie Personas datu apstrādes nolūki un nosacījumi tiesisko pamatu noteikšanai, piemērojamie Personas datu aizsardzības pamatprincipi, apstrādājot Personas datus, kā arī Personas datu glabāšanas ilgums un gadījumi, kad Personas dati tiek nodoti trešajām personām un uz trešajām valstīm, un kārtību, kādā Datu subjekts var realizēt savas tiesības.
  • Politika ir izstrādāta, balstoties uz Regulas prasībām, kas ir vērstas uz Personas datu drošību. Sabiedrība apstrādā Personas datus, respektējot personas intereses aizsargāt savu privātumu.
  • Sabiedrība piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina Personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas Personas datu apstrādes.
  • Politikā lietotie termini atbilst Regulā lietotajiem terminiem.
  • Politika ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem.
 3. Personas datu apstrādes pamatprincipi
  • Lai nodrošinātu, ka Personas datu apstrāde ir droša un tiek veikta atbilstoši Regulas un citu normatīvo aktu prasībām, Sabiedrība kā Pārzinis ievēro šādus Personas datu apstrādes principus:
   • Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā. Sabiedrība izstrādāja Politiku, ar kuru informē Datu subjektu par viņa Personas datu apstrādi un nodrošinot, ka Personas dati netiek izmantoti citiem nolūkiem, kādiem tie tikuši ievākti.
   • Personas datu apstrāde tiek veikta tikai konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem. Sabiedrība neapstrādā Personas datus nekonkrētiem nākotnes nolūkiem, kuru vajadzība nav izvērtēta un realizācijas uzsākšana nav apstiprināta ar normatīvajiem aktiem.
   • Personas dati ir adekvāti, atbilstoši un ietver tikai to informāciju, kas nepieciešama apstrādes nolūkiem. Sabiedrība nepieprasa no Datu subjekta un neapstrādā vairāk informācijas, nekā ir nepieciešams attiecīgā nolūka sasniegšanai.
   • Personas dati ir precīzi. Sabiedrība gādā par to, lai tās apstrādē ir tikai korekti un precīzi dati. Ja Sabiedrībai rodas šaubas par apstrādājamo Personas datu aktualitāti vai pareizību, Sabiedrība sazinās ar Datu subjektu, lai precizētu Personas datus. Datu subjektam ir jāziņo Sabiedrībai visos gadījumos, kad ir mainījusies informācija, ko viņš iesniedzis Sabiedrībai.
   • Personas dati netiek apstrādāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams noteikta nolūka sasniegšanai, izņemot, ja ilgāku glabāšanas termiņu nosaka normatīvie akti.
   • Personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta Personas datu drošība, tajā skaitā aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu vai iznīcināšanu, izmantojot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. 
  • Sabiedrība ir atbildīga par iepriekš minēto principu ievērošanu un nodrošina to šādā veidā:
   • Izstrādājot un ieviešot šo Politiku;
   • Ieviešot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus un pasākumus;
   • Veicot regulāras esošo un jauno darbinieku apmācības;
   • Uzturot aktuālus iekšējos normatīvos aktus Personas datu aizsardzības jomā;
   • Informējot Datu subjektu par viņa tiesībām un Sabiedrības veikto Personas datu apstrādi.
 4. Personas datu kategorijas
  • Personas dati var tikt ievākti no Datu subjekta, no Klienta pakalpojumu izmantošanas darbībām (piemēram, sīkfaili, IP adrese, dati pieteikumā) un no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem reģistriem vai trešajām personām.
  • Personas datu kategorijas, kuras Sabiedrība galvenokārt, bet ne tikai, vāc un apstrādā:
   • Identifikācijas dati: Datu subjekta vārds, uzvārds, dzimšanas dati, personas kods, personu apliecinoša dokumenta dati;
   • Kontaktinformācija: faktiskā un/vai deklarētā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
   • Ģimenes dati: ziņas par Klienta laulāto, apgādājamiem, mantiniekiem un citām personām;
   • Klienta finanšu dati: īpašumtiesības, kredīti, ienākumi, līdzekļu izcelsme, dati par saimniecisko darbību;
   • Klienta izpētes dati: dati par norēķinu paradumiem, dati, kas Sabiedrībai ļauj veikt Klienta izpēti saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu un pārliecināties par starptautisko sankciju ievērošanu, un to, vai Klients ir politiski nozīmīga persona;
   • Dati, kas iegūti, pildot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus: ziņas par ienākumiem, kredītsaistībām, atzīmēm un vēsturiskajām atzīmēm datubāzēs, parādsaistību atlikumiem;
   • Personas vizuālais izskats un balss intonācija, tembrs, skaļums: videonovērošana un telefonsarunu ierakstīšana;
   • Ar Sabiedrības pakalpojumiem saistītie dati: līgumu izpilde vai neizpilde, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi, sūdzības, pakalpojumu maksas.
 5. Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats
  • Savā darbībā Sabiedrība apstrādā dažāda veida Personas datus, kuru apjoms un raksturs ir atšķirīgs, ņemot vērā Personas datu apstrādes dažādus nolūkus. Sabiedrība pieprasa un apstrādā Personas datus tikai gadījumos, kad apstrādei ir noteikts nolūks un tiesiskais pamats.
  • Pirms Personas datu apstrādes uzsākšanas Sabiedrība vienmēr izvērtē un/vai nosaka Personas datu apstrādes nolūkus.
  • Sabiedrība apstrādā Personas datus šādiem nolūkiem:
   • Pakalpojumu sniegšanai un administrēšanai:
    • Klientu identificēšanai;
    • Klientu izpētes veikšanai;
    • Līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
    • Kredītspējas novērtēšanai, kredīta uzraudzībai;
    • Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei (piemēram, ziņošanai kredītu birojam, vai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildei);
   • Pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb mārketinga vajadzībām;
   • Sūdzību izskatīšanai un apstrādei;
   • Savu aizskarto tiesību aizsardzībai (piemēram, parādu atgūšana);
   • Informācijas sniegšanai valsts institūcijām, valsts amatpersonām, citām iestādēm, amatpersonām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam);
   • Lai garantētu Sabiedrības un/vai Klientu drošību, aizsargātu Klientu un/vai tā pārstāvju dzīvību un veselību, un citas Sabiedrības un Klienta tiesības (vizuālie un/vai audioieraksti), pamatojoties uz Sabiedrības leģitīmajām interesēm.
  • Sabiedrība kā Pārzinis, Personas datus iegūs galvenokārt šādos veidos:
   • Veicot Klienta identifikāciju un izpēti pirms darījuma attiecību nodibināšanas;
   • Veicot Klienta izpēti darījuma attiecību laikā;
   • Pieprasot informāciju par Klientu no dažādiem reģistriem;
   • Pieņemot darbā jaunus darbiniekus;
   • Saņemot vēstuli vai e-pastu no Datu subjekta;
   • Veicot videonovērošanu Sabiedrības telpās;
   • Izmantojot informāciju par Datu subjektu no interneta resursiem un no citiem publiski pieejamiem avotiem.
  • Politika ir attiecināma uz Personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz Personas datus un kādās Sabiedrības sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
  • Ja Datu subjekts atsakās no Personu datu apstrādes, Sabiedrībai ir pamats atteikt pakalpojumu sniegšanu.
  • Personas datu apstrādes tiesiskie pamati var būt šādi:
   • Juridiskā pienākuma izpilde – šo tiesisko pamatu Sabiedrība piemēro, kad Sabiedrībai nav brīvas rīcības izvēles – attiecīgo darbību reglamentē spēkā esošie normatīvie akti. Tā, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.panta 41.daļa paredz pienākumu pirms patērētāja kreditēšanas līguma noslēgšanas izvērtēt informāciju par patērētāja ienākumiem un izdevumiem;
   • Līgumisku attiecību nodibināšana un izpilde – šis tiesiskais pamats dod iespēju Personas datus apstrādāt pirms līguma noslēgšanas, lai sagatavotu līgumu, un apstrādāt tikmēr, kamēr ir spēkā līgums ar Datu subjektu. Datu subjektam nav tiesību aizliegt savu datu izmantošanu līguma izpildei, kamēr līgums ir spēkā. Šis tiesiskais pamats ir spēkā arī gadījumos, ja līgums kādu iemeslu pēc netiek noslēgts.
   • Sabiedrības vai trešās personas leģitīmās intereses – šo tiesisko pamatu Sabiedrība piemēro, kad pieteikumos jānorāda informācija par trešajām personām, kas ir būtiska pakalpojumu saņemšanai (galvinieks, laulātais, u.tml.), īpašuma drošības nodrošināšanai (videonovērošana), darījuma veikšanas pierādījumu saglabāšanai (telefonsarunas ieraksti), savu aizskarto tiesību aizstāvēšanai (parādu piedziņa).
   • Datu subjekta vai trešo personu vitāli svarīgu interešu aizsardzība – šo tiesisko pamatu Sabiedrība piemēro izņēmuma gadījumos, kad Personas datu apstrāde tiek veikta, piemēram, nolūkā aizsargāt personas dzīvību vai veselību. Piemēram, ja Datu subjektam Sabiedrības telpās rodas veselības problēmas un ir jāapspriež veselības stāvoklis ar neatliekamās medicīnas palīdzības brigādes darbiniekiem.
   • Datu subjekta sniegtā piekrišana – šo tiesisko pamatu Sabiedrība piemēro, piemēram, mārketinga nolūkos, personai piesakoties informatīvo materiālu, ziņu saņemšanai. Datu subjektam ir izvēle – sniegt savu piekrišanu vai nē, kā arī Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī šo piekrišanu atsaukt. Piekrišanas atsaukums neietekmē glabāšanas likumību un visas apstrādes darbības, kas veiktas līdz atsaukuma saņemšanai.
  • Sabiedrība attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu (automatizēto Personas datu apstrādi, ko izmanto, lai izvērtētu noteiktas Klienta personīgās pazīmes, jo īpaši, lai analizētu vai paredzētu privātpersonas personīgās patikas, intereses, atrašanās vietu. Piemēram, profilēšanu Sabiedrība veic procesos, kas ir nepieciešami aizdevuma piešķiršanai, kreditēšanas nosacījumu noteikšanai. 
 6. Personas datu nodošana trešajām personām
  • Apstrādājot Personas datus, Sabiedrības prioritāte ir ievērot informācijas konfidencialitāti. Informācija var tikt nodota trešajām personām tādā apjomā un gadījumos, kā to paredz spēkā esošie normatīvie akti, kā arī ar nolūku nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu pakalpojumu sniegšanu vai, kad tas ir nepieciešams līgumsaistību izpildei ar Datu subjektu.
  • Sabiedrība neizpauž trešajām personām Klienta Personas datus, izņemot:
   • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
   • ja ir saņemta Klienta piekrišana;
   • ja to paredz piemērojamie normatīvie akti un tikai tādā gadījumā, apjomā un kārtībā, kāda ir noteikta normatīvajos aktos (piemēram, tiesībsargājošām iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērināta notāra birojiem, nodokļu pārvaldes, uzraudzības iestādēm un finanšu izmeklēšanas iestādēm);
   • normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Sabiedrības likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret Klientu, kurš ir aizskāris Sabiedrības likumīgās intereses, t.sk. parādu piedzinējiem saskaņā ar cedētām prasījuma tiesībām, maksātnespējas procesa administratoriem;
   • trešajām pusēm, kuras uztur reģistrus, piemēram, kredītu birojus, iedzīvotāju reģistrus, komercreģistrus un citus reģistrus, kuri satur vai caur kuriem tiek nodoti Personas dati;
   • auditoriem, juriskonsultiem, finanšu konsultantiem vai citiem Sabiedrības apstiprinātiem apstrādātājiem, kuri Sabiedrības uzdevumā veic Personas datu apstrādi;
   • citām personām, kuras galvo par Klienta saistību pret Sabiedrību pienācīgu izpildi, piemēram, galviniekiem, ķīlas devējiem;
   • citām personām, kuras ir saistītas ar Sabiedrības pakalpojumu sniegšanu, t.sk. pasta pakalpojumu sniedzējiem, līzinga objektu pārdevējiem un ar to apkalpošanu saistītām pilnvarotām personām.
  • Pirms datu nodošanas trešajai personai, Sabiedrība noslēdz ar to līgumu, kurā tiek atrunāta kārtība, kādā trešā persona apstrādās un aizsargās Personas datus. Trešajai personai tiek nodota tikai noteiktajam nolūkam nepieciešamā informācija. Ja ir iespējams, Sabiedrība nodod pseidonimizētu informāciju, pēc kuras trešā persona nevar identificēt konkrētu Datu subjektu vai izmantojot Personas datu šifrēšanu.
 7. Personas datu nodošana uz trešajām valstīm
  • Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienības/ Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros, uz trešajām valstīm Personas dati netiek nodoti.
 8. Datu subjekta tiesības
  • Datu subjektam, iesniedzot Sabiedrībai rakstisku pieprasījumu, ir tiesības iegūt informāciju par saviem Personas datiem, kas ir Sabiedrības rīcībā, kā arī ir tiesības prasīt tos labot, dzēst vai papildināt. Šīs Datu subjekta tiesības neattiecas uz datu vākšanu un apstrādi, kas tiek veikta, lai pildītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu regulējošo normatīvo aktu prasības, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
  • Datu subjekts informācijas pieprasījumus un/vai sūdzības par savu Personas datu apstrādi var iesniegt šādā veidā:
   • Elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: info@mcfinance.lv, vai
   • Rakstiski, iesniedzot klātienē Sabiedrības biroja telpās Bauskas ielā 58a-307, Rīgā, LV-1004, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
  • Saņemot Datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Sabiedrība pārliecinās par Datu subjekta identitāti. 
  • Datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu Personas datu apstrādi:
   • saņemt informāciju par savu Personas datu apstrādi, nolūkiem un tiesiskajiem pamatiem. Ja Personas dati ir ievākti no trešajām personām (piemēram, Klienta kredītspējas pārbaudei, Klienta izpētes informācija iegūta no publiskām un trešo personu turējumā esošām datu bāzēm) un šāda informācijas iegūšana un/vai izpaušana ir paredzēta ES vai Latvijas normatīvajos aktos, tad saskaņā ar Regulas 14. panta 5. punktu, par šādu Personas datu apstrādi Sabiedrībai nav pienākuma informēt datu subjektu;
   • piekļūt saviem datiem un saņemt apstiprinājumu par datu apstādi;
   • labotsavus datus, ja tie ir nepareizi vai neprecīzi. Datu subjektam, iesniedzot pamatotu pieprasījumu un informāciju, kas to pamato (ja tas nepieciešams), ir tiesības prasīt, lai Sabiedrība bez nepamatotas kavēšanās papildina vai izlabo viņa Personas datus, kas ir neprecīzi vai nepilnīgi;
   • dzēstsavus Personas datus, vai “tikt aizmirstam”, piemēram, ja dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kuriem tie tika vākti, vai, ja Datu subjekts ir atsaucis savu piekrišanu, uz kuras pamata dati tika apstrādāti, ja vien Sabiedrībai nav cita nolūka un tiesiskā pamata to apstrādei;
   • ierobežotPersonas datu apstrādi, piemēram, ja Datu subjekts apstrīd datu precizitāti, vai, ja dati vairs nav nepieciešami Sabiedrībai uzstādīto nolūku realizēšanai, bet Datu subjekts iebilst pret datu dzēšanu, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās prasības u.tml.;
   • iebilstpret Personas datu apstrādi, ja apstrāde ir pamatota ar Sabiedrības leģitīmajām interesēm vai sabiedrības interesēm. Tiesības iebilst nevar realizēt, ja Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Datu subjekta sniegtā piekrišana, līgumisku attiecību nodibināšana un izpilde, juridiska pienākuma izpilde, Datu subjekta vai trešo personu vitāli svarīgu interešu aizsardzība;
   • tiesības uz datu pārnesamībuvai pārvietošanu, lai tos saglabātu vai radītu iespēju datu atkārtotai izmantošanai, piemēram, nododot citam pakalpojumu sniedzējam. Tiesības nevar realizēt attiecībā uz pilnīgi visu informāciju. Tiesības var realizēt attiecībā uz tiem Personas datiem, kurus Datu subjekts ir iesniedzis, piemēram, aizpildot veidlapas un formas, piesakoties Sabiedrības pakalpojumu lietošanai, kā arī uz Personas datiem, kuru apstrāde notiek ar automatizētiem līdzekļiem (nevis papīra dokumentiem).
  • Sabiedrība izskata Datu subjekta pieprasījumus bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas sniedz atbildi Datu subjektam, informējot par pasākumiem, kas tiks veikti saistībā ar tā pieprasījumu. Pieprasījumu izpildes termiņu Sabiedrība var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, ja tam ir pamatojums (piemēram, liels pieprasījumu skaits vai pieprasījumu sarežģītība).
  • Sabiedrība atbild uz Datu subjekta pieprasījumiem, kā arī veic jebkuras citas darbības, kuras ir saistītas ar Datu subjekta pieprasījuma izpildi, bezmaksas, izņemot gadījumus, ja pieprasījums ir acīmredzami nepamatots, pārmērīgs, vai tas nav samērojams ar Sabiedrības rīcībā esošajiem resursiem, proti, pieprasījuma vai tā izpildes nosacījumu izpildes rezultātā ir apdraudēts Sabiedrības darbs vai citu fizisko personu tiesības.
  • Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību, ja viņš uzskata, ka viņa Personas dati tiek apstrādāti neatbilstoši normatīvo aktu prasībām: Datu valsts inspekcijai, mājas lapa: www.dvi.gov.lv, adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv.
  • Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību tajā dalībvalsts uzraudzības iestādē, kurā ir viņa pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta, ja Datu subjekts uzskata, ka Sabiedrība, apstrādājot viņa Personas datus, pārkāpj normatīvo aktu prasības. Informācija par citām uzraudzības iestādēm pieejama šeit: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.
 9. Personas datu glabāšanas ilgums
  • Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, Sabiedrības leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu, Civillikumu noilguma gadījumā u.tml.).
  • Sabiedrība glabā un apstrādā Datu subjekta Personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem nosacījumiem:
   • Tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Datu subjektu noslēgtais pakalpojumu līgums;
   • Kamēr Sabiedrībai saglabājas juridisks pienākums glabāt Personas datus;
   • Kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, celt prasību tiesā);
   • Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai Personas datu apstrādei, ja nepastāv cits Personas datu apstrādes tiesiskais pamats;
  • Pēc Personas datu glabāšanas termiņa beigām Datu subjekta Personas dati tiek dzēsti.
 10. Politikas aktualizācija
  • Politikas aktualizācija tiek veikta atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos, taču ne retāk kā reizi gadā.
  • Politika ar veiktajiem grozījumiem tiek publicēta Sabiedrības tīmekļa vietnē un ir spēkā no publicēšanas datuma.